Image

Image

step 1

Stap 1

Upload de leukste foto van jouw Carnavalsvereniging


Rich Text

Het is niet langer mogelijk om mee te doen aan deze wedstrijd!

 

De winnaar zal op deze pagina bekend gemaakt worden. Heb je aan deze actie meegedaan maar niet gewonnen? Dan zal het gepersonaliseerde Carnavalsnummer binnenkort in jouw inbox verschijnen.

Entry Form

Instagram

step 2

Stap 2

Stem op jouw favoriete foto


Voting

step 3

Stap 3

Verzamel zoveel mogelijk likes op jouw foto door hem te delen met al je vrienden.


Share

Video

Official Rules

Copyright 2018/2019 FLS Company Nederland N.V.


 

Actievoorwaarden De leukste Carnavalsvereniging

 

1.          Algemeen 
I.          Deze voorwaarden zijn van toepassing op De leukste Carnavalsvereniging actie

II.         (hierna te noemen: "de Actie") van FLS Company Nederland N.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Flügel is een geregistreerde en gedeponeerde merknamen van FLS Company Nederland N.V., gevestigd te Capelle a/d IJssel. 

III.        De Actie heeft als doel Flügel en Henk Dissel te promoten.  

IV.         De Actie start 11 november 2018 en eindigt 31 januari 2019. Het verzilveren van de gewonnen prijzen zal zo snel mogelijk na afloop van de actie geschieden.

V.           De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

VI.         De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site www.deleukstecv worden geplaatst, voorzien van een datum

VII.        De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

 

2.     Deelname  
I.             Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

II.            Deelname aan de Actie is vrij en gratis. 

III.           Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of België of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft wordt deze uitgesloten van deelname aan de actie.

IV.          Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 

V.            De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en het management van Henk Dissel en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator. 

VI.          Deelnemer aan de Actie is een ieder die zijn/haar foto upload op www.deleukstecv.nl en de actievoorwaarden accepteert.

VII.         Alleen bij het insturen van een foto en het achterlaten van de gevraagde gegevens kan aanspraak gemaakt worden op de beschreven prijzen.

VIII.        Een deelname per persoon/e-mail. 

IX.           Door deelname aan de Actie verlenen Deelnemers toestemming aan Organisator om hun namen (zonder vermelding van woonplaats) voor promotionele doeleinden te gebruiken.

X.            De uiterste datum waarop de Deelnemer kan deelnemen aan de actie is 31 januari 2019. Hierna zal de actie gesloten worden en er begonnen worden met de afronding van de actie.  

XII.          Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

XIII.         In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.

XIV.         Door deelname aan de Actie ontvangt Deelnemer voor zijn/haar carnavalsvereniging een gepersonaliseerd carnavals nummer welke is ingezongen door Henk Dissel. Voor de Deelnemer wie de meeste stemmen weet binnen te halen op zijn/haar foto is er een prijs in de vorm van een complete Carnavals pré-party op een nader te bepalen locatie. De winnaar wordt bepaald aan de hand van de meeste stemmen op 1 foto. Mocht het zo zijn dat meerdere mensen dezelfde foto hebben geupload, worden de stemmen niet bij elkaar opgeteld.    

3.     Privacy
I.            Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

II.           Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam en emailadres om de Deelnemer de ingezongen nummers per mail te kunnen toesturen. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

III.          Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: marketing@flscompany.com. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de FLS Company Privacy Policy beschikbaar op www.flscompany.com.

4.     Aansprakelijkheid  
I.           De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

II.          De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

III.         De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

IV.        De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

V.         De organisator is op geen enkele manier aansprakelijk voor de afkomst/herkomst van de geplaatste foto's. FLS Company Nederland N.V. kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op portret-en,of auteursrecht.

 

5.     Slotbepalingen  
I.          De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.deleukstecv.nl en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:

1.      marketing@flscompany.com

II.         Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan FLS Company Consumentenservice, marketing@flscompany.com, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.

III.        Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

Aldus opgemaakt te Capelle a/d IJssel 07-11-2018

Klik hier voor ons privacybeleid